Musikterapi / Music therapy

Visar alla 2 resultat

  Hemisfärernas musik

  En ny, uppdaterad och väsentligt utvidgad upplaga av Hemisfärernas musik. Om musikhanteringen i hjärnan.

  ”… ett imponerande helhetsgrepp … en mycket läsvärd och innehållsrik presentation av musiken i våra hjärnor. Fagius har gjort en storartad insats i att sammanställa det mycket omfattande forskningsområdet som hela tiden expanderar.” Jörgen Lundmark, Opus

  ”Det är … mycket glädjande att Fagius bok nu släpps i en ny, helt uppdaterad upplaga där de senaste årens fascinerande framsteg på området ges stort utrymme. Ett blivande standardverk på svenska för alla som är intresserade av musik och hjärnan!” Fredrik Ullén, Den kulturella hjärnan

  ”Jan Fagius är en god pedagog och förklarar hjärnans komplexitet så att även en medicinskt obevandrad läsare kan hänga med. På samma sätt förklarar han musiktermer för den som är okunnig inom det området.” Birgitta Söderfeldt, Läkartidningen

  Den mänskliga hjärnan har skapat fenomenet musik, som utövar en stark dragningskraft på oss och utgör en viktig ingrediens i den mänskliga kulturen. Hur gör hjärnan detta – vad pågår när vi tar del av eller utövar musik? Och var – finns ett specialiserat musikcentrum i hjärnan? Hanterar hjärnan musikaliska förlopp på skilda sätt hos den musikaliskt otränade och hos proffsmusikern? Hur påverkar en hjärnskada musikaliteten? Föds vi alla med samma grundläggande musikaliska förmåga eller är några av oss medfött tondöva? Musik väcker känslor – vad händer i hjärnan då? ”Mozarteffekten” sägs göra oss intelligentare av att syssla med och lyssna till Mozarts musik – kan det vara sant? Varför har vi musik – tillför musiken något specifikt biologiskt överlevnadsvärde?

  Hjärnans funktioner är i vissa avseenden väl kartlagda. Den musikaliska förmågans plats i hjärnan är mindre väl utredd än vår språkliga förmåga, men det finns en omfattande forskning om hjärnan och musiken.

  Denna bok söker ge en lättläst exposé över kunskaperna om vad som sker i hjärnan då musik pågår. Boken vänder sig i första hand till en intresserad allmänhet, men för den som önskar dyka djupare finns en rikhaltig litteraturförteckning.

  Sedan den första upplagan av Hemisfärernas musik utkom 2001 har forskningen på detta område gjort stora framsteg. Inte minst har funktionsavbildande tekniker allt tydligare visat var och hur musikupplevelsen blir till. Jämförande studier av musik och språk har tillfört nya kunskaper. Skillnader mellan notläsare och improvisationsmusiker har kartlagts. Och hjärnan registrerar en felspelning redan innan den är ett faktum! Vi mår väl och blir kanske friskare av att sjunga och musicera – och nyare forskning styrker tron på att musikutövning ökar vår mentala förmåga även på andra områden. I denna väsentligt utvidgade nya upplaga redogör Jan Fagius även för de senaste årens spännande rön.

  Jan Fagius är läkare, docent i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, mångårigt verksam som klinisk neurolog, pedagog och forskare. Han är också hängiven amatörmusiker och har omfattande erfarenhet som körsångare. Denna kombination har medfört ett intresse för forskningen om ”musikens neurologi”, som han följt och förmedlat i populariserad form, dels som ofta anlitad föreläsare, dels med första upplagan från 2001 av denna bok. Han har också utgivit läroböcker i neurologi och om sjukdomen MS.

  Om originalupplagan av Hemisfärernas musik skrevs många berömmande ord, bl.a. dessa:
  ”Jan Fagius lyckas på ett imponerande sätt med den allt annat än enkla populärvetenskapliga uppgiften att sammanfatta stora delar av den relevanta neruobiologiska litteraturen utan att vare sig bli otillgänglig för lekmannen eller överförenklande … Sammanfattningsvis kan Hemisfärernas musik varmt rekommenderas till alla med en nyfikenhet på vad som händer i hjärnan när vi sysslar med musik.” Fredrik Ullén, Läkartidningen
  ”Neurologen Jan Fagius skriver lättfattligt och relevant om musikens neurobiologi. Det är en god introduktion där den internationella forskningen sammanfattas.” Erik Wallrup, Svenska Dagbladet
  ”Meget af det Fagius refererer til er hardcore videnskabelig forskning, men han formår at genfortælle det meste på en fængslende og begribelig måde. For læseren med interesse i musik, klinisk psykologi og behaviorisme er det en oplagt og fascinerende bog.”  Erik H.A. Jacobsen, Information
  ”Författaren närmar sig denna problematik med neurologens kunskaper om hjärnan och amatörmusikerns och körsångarens engagemang och insikt i musiken, en synnerligen lyckad kombination av reslutatet att döma.” Björn Merker, Svensk Tidskrift för Musikforskning
  ”Jan Fagius bok Hemisfärernas musik, den första begripliga översikten på svenska, är en ypperlig introduktion till ämnet … Resultatet är en mycket läsvärd och tänkvärd bok. Lena von Bonsdorff, Hufvudstadsbladet

  Varma ögonblick. Om musik, hälsa och livskvalitet

  Musiken har i vår kultur varit knuten till hälsa och sjukdom ända sedan antiken. Under historiens gång möter vi olika föreställningar om musikens förebyggande och helande egenskaper. På senare år har vi sett ett förnyat intresse för dessa idéer. Förändringar i det medicinska tänkandet, liksom i vår förståelse av konstens uppgifter i samhället, gör det möjligt att använda musik för att förbättra hälsan och höja livskvaliteten.

  Musikterapin har under de senaste decennierna växt fram som en erkänd disciplin över hela världen. Här i Norden har vi rika erfarenheter av musikterapi som behandlingsform. Musikterapeuter gör också en stor insats i pedagogiskt och kulturellt inriktat arbete för barn, unga och äldre med olika funktionshinder.

  Musiksociologisk och musikantropologisk forskning visar också hur musiken kan vara en kraft i det vardagliga livet för att förändra sinnesstämningar och skapa nätverk och relationer mellan människor.

  I Varma ögonblick ger Even Ruud en mångsidig bild av musikterapin och dess möjligheter att aktivt påverka människors hälsa och välbefinnande.

  Even Ruud är en internationell auktoritet på musikterapiområdet. Han är professor vid Institutionen för musik och teater vid Universitetet i Oslo och vid Norges musikhögskola. Ruud har tidigare publicerat en rad arbeten om musikterapi, musikpedagogik och ungdomskultur.

  I bokens inledning skriver Mona Hallin:

  ”För tjugo år sedan hade jag glädjen att få översätta Even Ruuds lilla introduktionsbok Vad är musikterapi? (1982). Redan då stod det klart att vi hade med en mycket beläst musikterapeut att göra. Och stridbar.

  Han ställde begreppen på ände: Sjukdom var inte ett statiskt tillstånd utan definierades som en begränsning i handlingsmöjligheter. Terapi handlade inte om att bota i någon traditionell medicinsk mening utan om att öka handlingsmöjligheterna.

  Musik kunde alltså inte ses som något slags enkelt läkemedel att dosera efter behov: ’Sätt på lite Mozart, så blir allting bra.’ Nej, musikterapi innebar alltid ett möte, där en musikterapeut gick in i en dialog med en elev eller klient. Musiken blev ett verktyg i en förändringsprocess. I stället för problem fanns möjligheterna i fokus.”