BOK / BOOKS

Visar 41–60 av 62 resultat

  Den kreativa lögnen. Tolv kapitel om Glenn Gould

  Glenn Gould (1932-1982) var en av det förra århundradets allra främsta pianister, samtidigt omstridd och geniförklarad. Den danske tonsättaren och författaren Karl Aage Rasmussen tecknar ett färgrikt porträtt av den legendariske musikern och diskuterar ingående den kult som uppstod kring hans person och hans inspelningar.
  Gould var på många sätt en excentrisk person. Som pianist var han både älskad och kritiserad för sina säregna tolkningar av Mozart och Beethoven. Som människa var han känd för att vara extremt hypokondrisk och för att inte släppa någon annan människa in på livet. Han slutade tidigt att uppträda på konsertscenerna, med motiveringen att publiken bara kom i hopp om att han skulle spela fel: De ser konserten som ett gladiatorspel, sa han. Efter tiden som konsertpianist ägnade Gould återstoden av sitt liv åt grammofoninspelningar, radiodokumentärer och skriftställeri.

  ”Sammantaget är boken Den kreativa lögnen otroligt bra. Och det här är nog en bok att komma tillbaka till – många gånger.” (Katarina Karlsson-Algesten, Mitt i musiken, SR)
  ”Bo Ejeby är all heder värd för sina Gould-insatser på svensk bokmarknad. Inget annat förlag har lyft ett finger.” (Tommy Sundin, Västerbottens-Kuriren)
  Om den danska utgåvan:
  ”Kanske det bästa som skrivits om Gould, och dessutom en förnämlig meditation om musik och liv i vår tid.” (Jakob Levinsen, Berlingske Tidende)
  ”En bok om musik som förtjänar lika många läsare som huvudpersonen, Glenn Gould, har lyssnare.” (Peter Michael Hornung, Politiken)

  Wallneriana. Tretton samtal med Bo Wallner

  Bo Wallner (1923-2004) hör som pedagog, skribent, folkbildare och ideolog till den senare hälften av 1900-talets centrala gestalter i svenskt musikliv.
  Vid Musikhögskolan i Stockholm undervisade han drygt 40 årskullar i musikens historia och formlära, i en roll där han från början bytte ut föreläsarens mot animatörens och tankeväckarens.
  Genom sina mångåriga kontakter med tonsättare i olika generationer fick han djupa inblickar i det samtida musikskapandet och stod som ideolog nära den lika uppskattade som omdebatterade Måndagsgruppen. Sin omfattande och mångskiktade författarbana krönte han med en omfångsrik och djuplodande biografi över Wilhelm Stenhammar.
  Om denna betydande livsgärning samtalar här Bo Wallner med förutvarande producenten vid Sveriges Radio P2 Jan Lennart Höglund. De tretton samtalen sändes ursprungligen som en radioserie vårvintern 1997.
  Wallneriana ingår i Musikaliska akademiens skriftserie.

  Jazzpiano

  Jazzpiano erbjuder teorier, praktiska exempel och förslag till övningar för den som vill utveckla sina färdigheter i:
  – att spela piano i en jazzgrupp
  – att läsa avancerad ackordanalys i till exempel The Real Book och med utgångspunkt från analysen spela ett pianoarrangemang eller ett komp
  – att förstå jazzharmonik vid pianot, för att kunna öva improvisation eller göra transkriptioner.

  Texten handlar främst om ackordspel och ackordnotation, medan avsnitten om improvisation och komp är mindre utförliga. Färdigheter i rytmiskt samspel och improvisation utvecklar man ju bäst som medlem i en ensemble; färdigheter i ackordspel däremot går utmärkt att öva utifrån en bok som denna.
  Boken riktar sig till läsare som redan behärskar ackordspel på bruksnivå och behöver en metod för att göra sitt spel mer avancerat och mer jazzmässigt.

  Daniel Nolgård är jazzpianist och pedagog vid Musikhögskolan Ingesund.

  ”Daniel Nolgårds Jazzpiano fyller en viktig funktion, då det är sparsamt med svensk litteratur i ämnet. Boken rekommenderas varmt…” (Ronny Johansson, universitetslektor i piano, Musikläraren 1/05)

  Körkonst – om sång, körarbete och kommunikation

  Körkonst är en bok om sång, körarbete och kommunikation. Det är inte en bok om att dirigera, men om att vara dirigent.
  Boken är tänkt som en lärobok i körpedagogik, som inspiration för körledare och som fördjupningsmaterial för körsångare.
  På ett muntligt och lättfattligt språk presenterar Tone Bianca Dahl sina idéer om körrösten, om dirigentyrket och om kommunikationen mellan kör, dirigent och publik. Många av hennes tankar är hämtade från andra områden, som idrottsvärlden, där vikten av ett gott ledarskap ofta betonas.
  Tone Bianca Dahl är en erfaren körledare som även arbetar som lektor vid Norges Musikhögskola i Oslo, där hon undervisar i dirigering och kördidaktik.

  Ericskrönikan – Tio samtal med Eric Ericson

  Polarpristagaren Eric Ericson är vår – och hela världens – främsta körledare. I ”Ericskrönikan” berättar han om sitt liv och sin verksamhet som dirigent och pedagog. På ett personligt och okonstlat sätt ger han sin syn på musik och musicerande, berättar om viktiga händelser och skeenden under sitt långa körliv och förmedlar bilder och intryck av människor han mött.
  Sverige räknas som ett av de allra främsta körländerna i världen. Här finns både en bredd och en elit. Till stor del är detta en mans förtjänst: Eric Ericsons. Han har utbildat en lång rad av våra körledare, som i sin tur blivit mycket framgångsrika både inom landet och internationellt. Arbetet som lärare och professor vid Musikhögskolan i Stockholm betraktar han som sin kanske viktigaste gärning.
  I många år var han anställd som kormästare på Sveriges Radio, med Radiokören och det som kom att heta Eric Ericsons kammarkör som sina instrument. Dessa båda körer har han lett fram till absolut världsklass.
  Samtalen i ”Ericskrönikan” leds av Jan Lennart Höglund, producent på Musikradion P2, som också ursprungligen sände samtalen.
  Boken är illustrerad med bilder ur Eric Ericsons privata arkiv. ”Ericskrönikan” ingår i Musikaliska Akademiens skriftserie.

  Noise Design

  Stadens ljud omtalas ofta i termer av buller, vilket brukar beteckna ”oönskat ljud”. Men buller är inte bara buller, utan är alltid något mer än sig självt. Betydelsen av begreppet buller kan således utvidgas till att på samma gång behandlas som ”oönskat” och ”önskat”. Det mesta av den forskning som behandlar ljud och ljudmiljö är defensiv i den meningen att man söker utveckla metoder för hur ljuden kan reduceras. Samtidigt finns det förvånansvärt lite kunskap om stadens ljud ur ett ”offensivt” perspektiv, dvs, hur man kan designa – eller ljudsätta – den fysiska miljön.

  Björn Hellström vill med sin bok Noise Design genomlysa ljuden ur en konstruktiv och kreativ synvinkel, vilket innefattar ljuden som förmedlare av kvalitativ information.
  I boken finns en ordlista, med ca tvåhundra begrepp, som klarlägger och exemplifierar ljudens komplexa sammanhang ur arkitektoniska, musikaliska, sociala, estetiska och perceptuella perspektiv. Boken – vars text är på engelska – innehåller även en CD-rom med ljudinspelningar, musikexempel och konst-/ljudinstallationer (för PC och Mac).
  Björn Hellström är arkitekt, ljudartist och forskare vid Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

  Noise is more than noise. Abstract and yet universal, the sounds around us express information that may be social in character but may also unleash aesthetic experiments. Noise develops networks of relationships that are vital for our actions in physical space. 

  Noise Design examines our rich and complex sound world. It adopts a structural approach to sound-related issues in general, and particularly to urban acoustic space. It explores the concept of transparent and fluid space as a central principle for architectural conception. Urban acoustic space is seen as transient and immaterial, making public and private spaces less predictable, less monotonous. While most recent research efforts in the field adopt a defensive attitude by seeking to protect people from sounds, this book celebrates our constructive and creative relations with the sound world and develops methods to manage sounds as mediators of qualitative information.
  The book addresses architects, acousticians, musicians, sound artists, sound designers, sound technicians, film makers, and everyone fascinated by sound. The attached CD contains sound recordings, musical examples, films and art work (for PC and Mac) which support and illustrate the arguments in the text.

  Varma ögonblick. Om musik, hälsa och livskvalitet

  Musiken har i vår kultur varit knuten till hälsa och sjukdom ända sedan antiken. Under historiens gång möter vi olika föreställningar om musikens förebyggande och helande egenskaper. På senare år har vi sett ett förnyat intresse för dessa idéer. Förändringar i det medicinska tänkandet, liksom i vår förståelse av konstens uppgifter i samhället, gör det möjligt att använda musik för att förbättra hälsan och höja livskvaliteten.

  Musikterapin har under de senaste decennierna växt fram som en erkänd disciplin över hela världen. Här i Norden har vi rika erfarenheter av musikterapi som behandlingsform. Musikterapeuter gör också en stor insats i pedagogiskt och kulturellt inriktat arbete för barn, unga och äldre med olika funktionshinder.

  Musiksociologisk och musikantropologisk forskning visar också hur musiken kan vara en kraft i det vardagliga livet för att förändra sinnesstämningar och skapa nätverk och relationer mellan människor.

  I Varma ögonblick ger Even Ruud en mångsidig bild av musikterapin och dess möjligheter att aktivt påverka människors hälsa och välbefinnande.

  Even Ruud är en internationell auktoritet på musikterapiområdet. Han är professor vid Institutionen för musik och teater vid Universitetet i Oslo och vid Norges musikhögskola. Ruud har tidigare publicerat en rad arbeten om musikterapi, musikpedagogik och ungdomskultur.

  I bokens inledning skriver Mona Hallin:

  ”För tjugo år sedan hade jag glädjen att få översätta Even Ruuds lilla introduktionsbok Vad är musikterapi? (1982). Redan då stod det klart att vi hade med en mycket beläst musikterapeut att göra. Och stridbar.

  Han ställde begreppen på ände: Sjukdom var inte ett statiskt tillstånd utan definierades som en begränsning i handlingsmöjligheter. Terapi handlade inte om att bota i någon traditionell medicinsk mening utan om att öka handlingsmöjligheterna.

  Musik kunde alltså inte ses som något slags enkelt läkemedel att dosera efter behov: ’Sätt på lite Mozart, så blir allting bra.’ Nej, musikterapi innebar alltid ett möte, där en musikterapeut gick in i en dialog med en elev eller klient. Musiken blev ett verktyg i en förändringsprocess. I stället för problem fanns möjligheterna i fokus.”

  Johann Sebastian Bachs orgelverk. En handbok. Upplaga 2

  Organisten och orgelprofessorn Hans Fagius bok om Johann Sebastian Bachs samtliga orgelverk utkom första gången 2010. Det är en handbok som vänder sig till både interpreter och lyssnare. Boken, som fick ett entusiastiskt mottagande och erhöll strålande recensioner, har varit slutsåld en tid men ges nu ut igen.

  Inför nyutgivningen har Hans Fagius gått igenom hela boken på nytt. I det nya förordet skriver han: ”Sedan denna bok utkom i slutet av 2010 har det hänt en hel del inom Bachforskningen. I boken fanns tidigare en del sakfel som nu har rättats. Vissa språkliga detaljer har putsats till. Och det har tillkommit åtskilliga hänvisningar till nya viktiga böcker. Två nya notutgåvor av Bachs samtliga orgelverk har också initierats under senare år. Olika detaljer från dessa nya böcker och utgåvor har fått utgöra grunden för denna revidering.”

  I bokens första del ges en kortfattad biografi över Bachs liv; någon modernare sådan finns inte på svenska. Här berättar Fagius också om Bachs verksamhet som organist, om orgelmusikens funktion och om de orglar som Bach spelade på. Läsaren får också insikter i Bachs intresse för musikalisk retorik och talsymbolik.

  Bokens huvuddel utgörs av verkbeskrivningar av samtliga orgelverk. Varje genre och varje samling inleds med en kort berättelse om bakgrund och innehåll. Verken beskrivs ofta i detalj och med värderande synpunkter. I varje verkbeskrivning ger Hans Fagius också förslag till hur styckena kan registreras och dessutom vissa idéer om interpretation. Ett stort antal illustrerande notexempel förtydligar resonemangen.

  ”Med fyra ord skulle jag kunna sammanfatta min och tror jag många svenska organisters första och spontana intryck av denna bok: Äntligen allt på svenska! Hans Fagius … delar generöst med sig av sitt stora kunnande, och det på ett sätt som även gör det intressant för alla läsare, inte bara inbitna ’orgelfreaks’ … Rätt använd kommer Hans Fagius bok om Bachs orgelverk att bli till stor nytta och nöje för många i vårt land, både professionella musiker och kunskapstörstande amatörer, såväl i som utanför den kyrkliga miljön.” Martin Riessen, Orgelforum

  ”Redan förordet är värt pengarna.” Så börjar Mats Åberg sin recension i Kyrkomusikernas Tidning. Här är några fler omdömen från samma långa och positiva recension: ”Det Hans Fagius gjort är ett enastående arbete … Det finns … en aldrig sinande ström av mer eller mindre akademiska artiklar om Bachs musik. Här har vi istället en livs levande människa som är både musikforskare och musikant. Det finns alltför få av den sorten … Intressantast i Del II [verkanalyserna] är enligt min mening hur Hans Fagius tecknar varje enskilt verks bakgrund. Vi får veta när och var de komponerades, Bachs inspirationskällor, paralleller till andra verk och jämförelser i sidled och djupled. Författaren lägger i dagen en oerhörd kunskap … Det är en härligt tjock och vacker bok att hålla i sin hand. Och de många notexemplen, orgelfasaderna och rubrikerna gör texten genombruten och layouten tilltalande.” Mats Åberg, KMT

  ”Fagius bok, som sammanfattar mer än fyrtio års umgänge med Bachs orgelmusik, är kanske i första hand en handbok för organister. Men den har i sin ambition att komma åt orgelns betydelse för Bach blivit något mycket mer än så. Inte minst för dess första del som faktiskt är den första biografin över Bach på svenska i modern tid. Ett avsnitt som belyser Bachs oerhörda nyfikenhet och samlarflit.” Martin Nyström, DN, under rubriken ”Bachs orgelverk med kunnig drive”.

  ”… förutom att ha en rigorös, rejält detaljerad genomgång av orgelverken, alla!, inkluderande personliga tankar om hur de ska framföras, finns här den första biografin på länge om Bach, där Fagius också kopplar senare tidens forskningsrön med intresseväckande skrivningar om hur Bach resonerade till det rent biografiska materialet. Bli icke skrämd, Fagius lägger fram sin sak på ett både inträngande och engagerande sätt som en god pedagog.” Betyg 5/5. Jan-Erik Zandersson, Nya Upplagan

  ”Denna grundliga bok är till glädje för både organister och vanliga lyssnare, om än på olika plan. På ett initierat sätt visar den hur också instrumental musik kan vittna om den kristna tron.” Stefan Pehrson, Världen idag

  Författaren Hans Fagius är välkänd för alla orgelvänner. Hans är född 1951 i Norrköping och är sedan många år en av Sveriges allra främsta och mest aktiva konsertorganister. Efter studier för Bengt Berg, Alf Linder och Maurice Duruflé har han flitigt turnerat som organist i de flesta världsdelar med en repertoar som spänner över alla epoker, men främst med barockmusik och romantisk musik. Som grammofonartist har Hans Fagius, i första hand på det svenska märket BIS, spelat in musik av Liszt, Saint-Saëns, Widor, Karg-Elert, Duruflé och Mendelssohn, samt inte minst en komplett version av Bachs orgelverk.

  Efter att i flera år ha varit lärare vid musikhögskolorna i Göteborg och Stockholm är Hans sedan 1989 professor vid Det kgl. danske Musikkonservatorium i Köpenhamn. Han är en eftertraktad lärare vid olika mästarkurser, och är regelbundet jurymedlem vid internationella orgeltävlingar över hela världen. Sedan 1998 är han ledamot av Kungliga Musikaliska Akademin, 2005 mottog han Lunds kommuns kulturpris och 2008 Gotthard Arnérs stipendium för orgelkonstens främjande.

  Del I: Bakgrund till musiken
  Förord
  Kort biografi
  Bachs musikaliska språk
  Orgelmusikens funktion
  Bachs orglar

  Del II: Verkbeskrivningar
  De fria orgelverken
  Koralbundna verk
  Orgelbüchlein
  Schüblerkoralerna
  Leipziger Choräle eller Achtzehn Choräle
  Clavier-Übung Dritter Theil
  ”Kirnbergersamlingen” och ”Einzeln überlieferten Choräle”
  Neumeisterkoralerna
  Koralpartitor

  Som bilaga till boken medföljer en CD-skiva, inspelad av Hans Fagius på orgeln i Eslövs kyrka i juni 2010. Förutom några representativa verk från olika perioder och i olika stilar finns här också två stycken som inte tidigare presenterats på den kompletta inspelning som Fagius gett ut på Bis Records: Fantasi c-moll BWV 1121 och koralfantasin över Wo Gott der Herr nicht bei uns hält BWV 1128.

  Innehåll CD
  Preludium och fuga C-dur BWV 531
  Wo Gott der Herr nicht bei uns hält, koralfantasi BWV 1128
  Fantasi c-moll BWV 1121
  Koraler ur Orgelbüchlein:
  Helft mir Gottes Güte preisen BWV 613
  Das alte Jahr vergangen ist, à 2 Clav. & Ped. BWV 614
  In dir ist Freude BWV 615
  Mit Fried und Freud ich fahr dahin BWV 616
  Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf BWV 617
  Preludium och fuga G-dur BWV 541
  Concerto a-moll (efter A. Vivaldis Concert a-moll för två violiner, stråkar och continuo op. 3 nr 8) BWV 593
  Triosonat G-dur BWV 530
  Ur Leipziger Choräle:
  Schmücke dich, o liebe Seele, à 2. Clav. et Pedal BWV 654
  Preludium och fuga h-moll BWV 544

  Orgeln i Eslövs kyrka är byggd 1952 av Flentrop Orgelbouw, Zandaam, Holland. Den genomgick en omfattande renovering 2004, såväl tekniskt som klangligt. Trots att instrumentet måste ses som en neobarock orgel och är kraftigt inspirerat av orgelrörelsens ideal, framstår den som idealisk för Bachs musik, och ett av de främsta instrumenten i sin stil i Sverige.

  Läsaren

  Harry Juul är en trollkonstnär som sett sina bästa dagar. Numera är det inte många som vill engagera honom. När han en dag möter en pojke med den osedvanliga förmågan att läsa andra människors tankar, ser han sin chans att på nytt få tillträde till de stora scenerna. Med hjälp av den märkliga pojken börjar Harry förbereda sin comeback.

  Berättelsen om Harry och pojken vävs filmiskt samman med flera andra till synes fristående historier. Så småningom knyts alla intrigerna ihop i ett dramatiskt och överraskande slut.

  Med romanen LÄSAREN introduceras ett nytt spännande danskt författarskap i Sverige: Kim Fupz Aakeson har i Danmark publicerat tre romaner, tre novellsamlingar, tecknade böcker och en lång rad barn- och ungdomsböcker (av vilka ett par är översatta till svenska).

  Recensenter brukar med rätta framhålla Aakesons förmåga att berätta. Hans böcker är alla utpräglade berättelser – med spännande intriger och ett lockande moment av hemlighetsfullhet.

  ”… som läsare dras man obönhörligt in i detta besynnerliga universum, där ingen längre kan känna sig säker.” (ALT)

  ”En otroligt tät liten roman om mänsklig dårskap.” (Jon Helt Haarder)

  ”Aakeson har ett tempo och en intensitet i sitt språk, som gör att man inte lägger ifrån sig det han har skrivit förrän man har läst till slutet. En lysande berättare …” (Bibliotekstjänst)

  Vidal!

  Den tredje och avslutande samlingen i ett lyriskt projekt som tog sin början i Drift och fortsatte med Irr. Utgångspunkten för böckerna är Odysseus irrfärder från mötet med Nausikaa till hemkomsten.
  Denna sista del är en fantasi kring den provençalske trubaduren Peire Vidal, vars skrävliga lögnaktighet passar jössehäringen Smedberg väl.
  ”Det är inte varje dag Sverige får en ny betydande diktare på 54. Sven Smedberg heter han … Sven Smedberg är en diktare i den stora modernistiska lärda traditionen från Ezra Pound och Eliot. I svenskt sammanhang kan man läsa honom tillsammans med Ekelöf (Grekland) och Lindegren (musikteatern), även om det snarare är en förbisedd poet som Sven Alfons han påminner om. Men Smedberg är först och främst ytterst originell … Jag har upplevt hur Drift, den förra boken, har levt i mig och för varje ny läsning har öppnat sig mera. Och likadant kommer det att gå med Irr, det är inte en bok man snabbt blir färdig med.” (Poul Borum i Kvällsposten om trilogins andra del, Irr.)

  Literally Speaking. Sound Poetry and Text-sound Composition

  Essäer om ljud-poesi och text-ljud-kompositioner med betoning på de svenska pionjärinsatserna. Denna gränsöverskridande intermedia-konstform har sina rötter i dadaismen och futurismen och fick sina första mer utvecklade uttryck under 60- och 70-talen. Genren går också över gränsen till bildkonsten, vilket boken ger många fina prov på.
  Om och av Lars-Gunnar Bodin, Henri Chopin, Torsten Ekbom, Öyvind Fahlström, Sten Hanson, Bernhard Heidsieck, Åke Hodell, Bengt Emil Johnson, Ilmar Laaban, Jerome Rothenberg m. fl. Ett femtiotal illustrationer. Text på engelska (och franska).
  ”En synnerligen konstfull läs- och blädderbok över den sonora poesin i Europa.” (Mikael Strömberg, Aftonbladet.)

  Visharmonisering

  Läroböcker i musikteori, jazzharmonik etc. utgår ofta från att eleven redan behärskar en hel del av harmoniläran. I VISHARMONISERING har Hans Grundberg valt att skriva för den som ännu inte kommit så långt.
  Denna lärobok i konsten att sätta ackord till visor och enklare sånger omfattar elva kapitel med successivt alltmer avancerade övningar, från huvudtreklanger, ersättningsackord och mellandominanter till basgångar, harmonisk periodik och kvintcirkel. Utgångspunkten är melodiernas inneboende harmonik.
  Hans Grundberg är lärare på musiklinjen vid Ljungskile folkhögskola, där bokens idéer har växt fram och prövats under många år.
  ”Boken är en komprimerad kurs i harmonilära och det är precis vad som behövs. Grundberg har lyckats samla essensen i harmoniläran på 70 sidor. Materialet är logiskt presenterat och varje avsnitt avslutas med kända melodier som man kan testa sina kunskaper på.” (Bertil Håkansson, Musikant.)

  Spelrum. En metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger

  ”Above all, learning an instrument must be fun”

  Nu har det äntligen kommit en bok på svenska för alla blivande och redan verksamma sång- och instrumentalpedagoger.
  I musikundervisningen måste finnas ett spelrum eller en balans mellan olika sidor: planering och spontanitet, krav och frihet, gammalt och nytt, lätt och svårt, spel med och utan noter… Robert Schenck lägger i SPELRUM tonvikten på kreativa undervisningsformer och betonar projekt, gehörsspel, eget skapande och musikglädje.
  Boken är tänkt både för studerande och för redan aktiva musiklärare som önskar få nya idéer för sin undervisning eller perspektiv på sitt arbete. Men den är även relevant för musiker, för föräldrar till musicerande barn och för den som allmänt intresserar sig för pedagogiska frågor.
  Robert Schenck som är lektor i tvärflöjt, metodik och kammarmusik vid Musikhögskolan i Göteborg, har länge arbetat med att lära studenter att bli lärare. Behovet av ett samlat undervisningsmaterial har blivit allt mer kännbart, och det är en erfarenhet som han delar med de flesta som undervisar i metodik på musikhögskolorna i landet. Samma år som boken gavs ut erhöll Robert Schenck Musikaliska Akademiens Göran Lagerwallpris, ett pris som tilldelas lärare inom den högre utbildningen för betydelsefulla pedagogiska insatser. I prismotiveringen står bland annat: ”Med sin nyligen utgivna bok SPELRUM har han givit svenska sång- och instrumentalpedagoger nya och inspirerande utgångspunkter på vägen mot väsentlig musikpedagogisk förnyelse.”
  Robert Schencks egen inställning till ämnet kan sammanfattas med rubriken på en artikel som han skrev för en engelsk tidskrift: ”Above all, learning an instrument must be fun.” Mycket av det Robert Schenck skriver om handlar om lust och lek – men förenat med ett allvar som ger den utveckling som krävs i undervisningen.

  ”Robert Schencks bok är en utmärkt belysning av den pedagogiska vardagen i vårt 21:a århundrade med alla möjligheter och ’options’ som står oss till buds. Jag gläds över att det finns en sådan här bok att sätta i händerna på den som brinner av en musikalisk iver att möta, befästa och utveckla eleverna; att upplevelse, beskrivning, återberättandet, imitationen, det egna uppspelet och analysen får komma i rätt ordningsföljd; och att Robert Schenck erbjuder eleven subjektsposition lika mycket som läraren.” (Svante Widén, Mitt i musiken, SR.)
  ”Jag är övertygad om att Robert Schencks bok kommer att vara inspirationskälla till många musikpedagogiska diskussioner bland verksamma musiklärare. Den har också sin självklara plats på studenternas lista över kurslitteratur.” (Marie Wall Almquist, Fotnoten.)
  ”Det är med glädje man mottar Robert Schencks ambitiösa arbete, och om man är ’öppen och närvarande’, kan man verkligen hitta guldkorn i denna bok.” (Evabritt Tilling, MR-Aktuellt.)

  Av och till Satie. En brevbiografi

  En av förlagets äldsta – och mest sålda – böcker är Ornella Voltas brevbiografi om den franske tonsättaren Erik Satie. Nu finns den i pocket!

  Av alla färgstarka personligheter i förra sekelskiftets Paris var Erik Satie (1866-1925) en av de mest excentriska och mytomspunna. Han var en centralfigur i de kretsar där modernismens pionjärer möttes: Debussy, Stravinskij, Poulenc, Apollinaire, Cocteau, Man Ray, Picabia, Picasso…
  Ornella Volta har skapat en livfull biografi över Saties liv med utgångspunkt i hans egna lakoniska, kvicka och elaka brev. Men också med hjälp av brev till Satie och inte minst de många vännernas och ovännernas brev om honom.
  Bokens många illustrationer är utförda av Cocteau, Man Ray, Picasso, Satie själv och många andra samtida.

  Av och till Satie har en inledning av John Cage, en av Saties stora lärjungar. Han skriver till Ornella Volta: ”Jag har just läst färdigt din bok. Jag älskar den. Det är inte många andra jag kan säga det om.”

  Ornella Volta är konstnärlig ledare vid Archives de la Fondation Erik Satie i Paris.

  ”…en av årets vackraste böcker, därmed helt i samklang med Saties spirituella musik.” (Carl Olov Sommar, Ö-C)
  ”I den underbara boken Av och till Satie kommer man denna särpräglade personlighet förunderligt nära.” (Bertil Palmqvist, Arbetet)
  ”En föredömlig volym.” (Ingemar Unge, Vi)
  ”En mycket smakfull utgåva.” (Martin Nyström, Expressen)
  ”För Satie-beundraren är den en sann skattkammare, men den erbjuder även stor glädje för den som i största allmänhet är intresserad av sekelskiftets konstnärliga pulsslag i Paris.” (Kristina Lundblad, Ariel)

  Skillingtryck

  Den norske poeten Jan Erik Vold har i Skillingtryck samlat och själv översatt dikter ur samlingarna Elg, IKKE, En sirkel is och Kalenderdikt – lyrik om tillståndet i Norge, Sverige och världen.
  Inte många andra skandinaver skriver politisk dikt numera, ingen gör det med samma varma humor, bitska ironi och poetiska traditionsmedvetande som Vold.

  ”… ytterst underhållande, oftast välformulerad, ibland på gränsen till … men varför knussla, jag skriver rätt och slätt: ibland gripande.” (Sven Christer Swahn, SDS)
  ”Höjdpunkterna är många, men i några längre sviter är Vold i absolut bästa form, vilket vill säga högsta klass … Skillingtryck förenar språklig och motivisk enkelhet med raffinerad musikalitet.” (Ragnar Strömberg, GP)

  Musikalisk poetik

  Igor Stravinskij är 1900-talets musikaliska portalfigur, nydanare och klassiker. I Musikalisk poetik skriver han om det musikaliska skapandet. Om musikens element och former, om musikalisk komposition och om det musikaliska framförandet.

  Stravinskijs stil – också som författare – är livfull och klar när han ger inblickar i sin egen musikaliska värld och förmedlar väsentlig kunskap om den konstnärliga kreativitetens villkor.

  Ljudbildning. 100 övningar i konsten att lyssna och skapa ljud

  I dagens allt bullrigare samhälle är det viktigare än någonsin att lyssna aktivt och kritiskt. Runtomkring oss finns alltid ljud, även när vi inte tänker på det. Somliga är njutbara, andra störande.

  Den kanadensiske tonsättaren, pedagogen och författaren Robert Murray Schafer har ägnat många år åt forskning kring vår ljudmiljö. På senare tid har allt fler människor börjat bli medvetna om den ”förslumning” som ljudmiljön utsatts för. Till stor del har Murray Schafers grundläggande arbeten bidragit till denna ökade medvetenhet.
  I Ljudbildning har Schafer samlat 100 stimulerande övningar i konsten att lyssna och själv skapa ljud. Boken är synnerligen lämpad för musikundervisningen. Men den kan också läsas – och användas – med stor behållning av var och en som vill öka sin medvetenhet om den ljudvärld vi lever i.

  ”En av mina favoritböcker är R. Murrat Schafers Ljudbildning från 1992. Genom 100 korta övningar vill han lära oss konsten att lyssna, att ‘göra örat känsligt för den fantastiska ljudvärlden omkring oss’. Läsaren tränas i att höra akustiska skuggor (till exempel hur en röst blir dämpad bakom ett draperi), att bedöma om steg är på väg uppför eller nedför en trappa, att känna igen sin egen nyckelknippa, att identifiera smådjur på taket. Eller att leta upp ett ljud som ‘börjar med ett skrapande och slutar med en klang’.
  Syftet är att vi ska fokusera på de små skiftningarna och diskreta variationerna. Att analysera vad det är vi hör, och hur det nästan obemärkt glider över i något annat. Han hyllar stillheten och det subtila, vill förhöja det vardagliga och lyfta fram de skygga läten som vi inte längre uppfattar.” (Ida Holmbom, I Hear a New World 1958–1962)

  ”En underbar liten bok…” (Jonas Almquist, Fotnoten)

  ”Vi skulle vilja påstå att det är ett utkast till 100 musiklektioner i musikskapande. Musiklärare! Håll till godo!” (MR-Aktuellt)

  ”Den är en praktisk handledning i kampen för bevarandet av tystnaden som biotop.” (Jan Norming, Akademiker)

  Stanislavskij repeterar Rigoletto

  Konstantin Stanislavskij var en av 1900-talets allra största teatermän – skådespelare, regissör och pedagog. Strax före sin död 1938 arbetade han med en uppsättning av Verdis opera Rigoletto. En av hans närmaste medarbetare, Pavel Rumjantsev, antecknade mästarens regianvisningar och publicerade dem tillsammans med scen- och kostymskisser.
  I Rumjantsevs bok får vi följa arbetet scen för scen. Stanislavskij samtalar med sångarna, kritiserar, ger teaterhistoriska återblickar och synpunkter på textens förhållande till musiken, allt mycket insiktsfullt, humoristiskt och vist.

  ”Det är en stor upplevelse att få ta del av teater som hittills varit okänd för den svenska publiken.” (Anne Asplund, Btj)
  ”Stanislavskij repeterar Rigoletto är en guldgruva som sångare, regissörer och pedagoger kan hämta inspiration, kunskaper och insikter ur.” (Gunnel Bergström, Entré)

  Levande musik

  Carl Nielsen förmedlar i LEVANDE MUSIK sin syn på musik. Han skriver försynt, intelligent och humoristiskt om musikens väsen och om musikens förhållande till andra konstarter. Om relationen mellan programmusik och absolut musik. Om Mozart, Beethoven och andra stora tonsättare och deras verk. Nielsens texter lyser av musikaliskt liv och är fyllda av den sanna musikerns lust till musiken.

  Johann Sebastian Bach – ett förpliktande arv

  Paul Hindemith – en av vårt sekels stora tonsättare – ger i denna bok sin syn på föregångaren Johann Sebastian Bach.

  Hindemith (1895-1963) hyllar naturligtvis Bach för hans oöverträffade musik, men han visar också på en del mänskliga sidor hos Bach som tenderar att döljas eller förnekas då man gör en människa till ett monument.

  Hindemiths text är ett tal hållet 1950 vid 200-årsminnet av Bachs bortgång. I ett efterord till denna svenska utgåva skriver Gunnar Bucht om sina två äldre kollegor ur ett personligt och nutida perspektiv.

  ”Paul Hindemiths tal om Bach är fascinerande. Det förtjänar att sträckläsas och sedan läsas en gång till…”(Björn Stålne, Musiknytt, P2)

  ”Man frapperas av tyngden och kraften i Hindemiths välformulerade utläggningar från 1950.”(Gert-Ove Fridlund, Gränslöst)