Integritetspolicy

Personuppgiftshantering
På Ejeby Förlag har vi förståelse för att integritetsskydd är en betydande fråga för dig som besöker vår webbplats och vi avser att ge dig så mycket kontroll som möjligt över din privata information. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker vår webbplats. Ejeby Förlag, med organisationsnummer 559406-7315, är ansvarigt för de uppgifter du lämnar på webbplatsen www.ejeby.se.
Därför ser vi till att skydda besökarnas integritet. Du kan besöka de flesta sidorna på vår webbplats utan att lämna några personliga uppgifter. Men ibland behöver vi en viss information för att kunna tillhandahålla tjänster som du önskar. Integritetspolicyn är utformad för att visa vilken information vi samlar in från vår webbplats och hur vi hanterar den efter insamlingen.

Rättslig grund
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) måste all behandling av personuppgifter följa ett antal grundläggande principer och baseras på en rättslig grund. Den rättsliga grunden för Ejeby Förlags behandling av personuppgifter är i första hand att ett avtal sluts. Vanligast är att ett köpeavtal sluts men det kan även handla om exempelvis ett samarbetsavtal. Du ombeds också att samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.

Insamling av personuppgifter och annan användarinformation
I enlighet med GDPR har du som kund rätt att få information om vår behandling av dina personuppgifter. Ejeby Förlag samlar endast in personuppgifter i de fall insamlandet är nödvändigt för att vi ska kunna utföra en eller flera önskade funktioner eller aktiviteter, eller för att du ska få tillgång till våra produkter eller tjänster. Vi insamlar endast uppgifter på lagligt och korrekt sätt.
Uppgifter som sålunda är nödvändiga markeras på webbplatsen med * eller liknande tecken.
Ejeby Förlag kan komma att efterfråga ytterligare information från dig. Syftet med insamlandet av sådan ytterligare information är att förbättra företagets kännedom om våra kunder, att genomföra direkt marknadsföring eller ge dig nya erbjudanden. Det är helt frivilligt för dig att lämna sådan ytterligare information.
All personlig information som vi sparar om dig återfinner du under ”Ditt konto”. Där kan du alltid uppdatera eller ta bort aktuell information.

Överföring av personliga uppgifter
Ejeby Förlag kommer inte att överföra de personuppgifter du lämnat på denna webbplats till någon tredje part, utom:

1) med ditt medgivande;
2) om det krävs enligt lag eller domstolsbeslut;
3) till personer eller företag som Ejeby Förlag har avtal med för att de ska utföra den interna driften av denna webbplats eller av vår verksamhet;
4) om vi har skäl att tro att uppgifterna omfattas av lag, bindande åtagande eller avtal som upprätthåller principer för korrekt hantering av och tillräcklig säkerhetsnivå för personuppgifter.

Kvalitet
Vi åtar oss att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som vi inhämtar från dig är korrekta, fullständiga och aktuella. Du är dock skyldig att endast lämna personuppgifter som är korrekta, fullständiga och aktuella vid den tidpunkt då du delger oss uppgifterna. Om du vid senare tillfälle konstaterar att de personuppgifter som vi innehar inte är korrekta, fullständiga och aktuella ska du meddela oss detta skriftligen eller själv ändra informationen under ”Ditt konto”. Vi vidtar då rimliga åtgärder för att korrigera dina personuppgifter.

Säkerhet
Även om Ejeby Förlag inte kan garantera att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa kan du vara säker på att vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter och förebygga obehörig åtkomst, genom användning av lämplig teknik och interna rutiner.
Du har rätt att på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill ha direktreklam är du välkommen att skicka e-post till Ejeby Förlag.

För att hjälpa oss förbättra vår integritetspolicy, skicka gärna dina åsikter till oss.

Se också vidare information om Cookies.