Noise Design

Björn Hellström           


Bo Ejeby Förlag
320 s. Hft. + CD-bilaga. Ill. Engelsk text. 2003.
Artikelnr: 386

Kategorier: , ,

260.00 SEK

Information

Stadens ljud omtalas ofta i termer av buller, vilket brukar beteckna ”oönskat ljud”. Men buller är inte bara buller, utan är alltid något mer än sig självt. Betydelsen av begreppet buller kan således utvidgas till att på samma gång behandlas som ”oönskat” och ”önskat”. Det mesta av den forskning som behandlar ljud och ljudmiljö är defensiv i den meningen att man söker utveckla metoder för hur ljuden kan reduceras. Samtidigt finns det förvånansvärt lite kunskap om stadens ljud ur ett ”offensivt” perspektiv, dvs, hur man kan designa – eller ljudsätta – den fysiska miljön.

Björn Hellström vill med sin bok Noise Design genomlysa ljuden ur en konstruktiv och kreativ synvinkel, vilket innefattar ljuden som förmedlare av kvalitativ information.
I boken finns en ordlista, med ca tvåhundra begrepp, som klarlägger och exemplifierar ljudens komplexa sammanhang ur arkitektoniska, musikaliska, sociala, estetiska och perceptuella perspektiv. Boken – vars text är på engelska – innehåller även en CD med ljudinspelningar, musikexempel och konst-/ljudinstallationer.
Björn Hellström är arkitekt, ljudartist och forskare vid Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Noise is more than noise. Abstract and yet universal, the sounds around us express information that may be social in character but may also unleash aesthetic experiments. Noise develops networks of relationships that are vital for our actions in physical space. 

Noise Design examines our rich and complex sound world. It adopts a structural approach to sound-related issues in general, and particularly to urban acoustic space. It explores the concept of transparent and fluid space as a central principle for architectural conception. Urban acoustic space is seen as transient and immaterial, making public and private spaces less predictable, less monotonous. While most recent research efforts in the field adopt a defensive attitude by seeking to protect people from sounds, this book celebrates our constructive and creative relations with the sound world and develops methods to manage sounds as mediators of qualitative information.
The book addresses architects, acousticians, musicians, sound artists, sound designers, sound technicians, film makers, and everyone fascinated by sound. The attached CD contains sound recordings, musical examples, films and art work which support and illustrate the arguments in the text.

Recensioner | Reviews

”Hellströms avhandling utvecklar sig … till en appell för en mer tolerant och bejakande syn på stadens ljud … Avhandlingen innehåller också en mycket läsvärd redogörelse för den så kallade konkreta konstmusikens behandling av rummet och arkitekturen under 1900-talet, både tonalt och ideografiskt. Betoningen ligger här på att lyfta fram den franske tonsättaren Pierre Schaeffers insatser på 50- och 60-talen.” – Pehr Mikael Sällström, Arkitekten

”Hellström vänder sig inte enbart till arkitekter utan även till ljuddesigners, akustiker, musiker, ljudkonstnärer, ljudtekniker, filmskapare liksom alla som är intresserade av ljud … en utmärkt introduktion till efterkrigstidens ljuddebatt.” – Jacob Derkert, Nutida musik

Vi rekommenderar också… | Also recommended…